NESPRESSO*系統

兼容膠囊咖啡品牌

 

 


 

NESPRESSO*系統

兼容DIY填充杯品牌

 

 

 


 

DOLCE GUSTO*系統

兼容膠囊咖啡品牌

 

 

 

 


 

CAFFITALY*系統

兼容膠囊咖啡品牌 / 咖啡機


 

Nespresso*系統

兼容咖啡機

 

 

 


* Nespresso; Dolce Gusto; Caffitaly 屬第三方註冊之品牌, 品牌名稱和機型的提述僅說明本賣場銷售產品之兼容性。

本店與上述品牌 無任何關係,沒被委任製作,販售,認可,批准或贊助。